Zasady Konkursu

Wybór działu:

Kto może aplikować

Konkurs Więcej światła adresowany jest do twórczyń i twórców działających w obszarze projektowania oraz wykonywania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych. Prawo do zgłoszenia się i udziału w konkursie przysługuje pełnoletnim obywatelom polskim.

 

Czy możliwe jest aplikowanie zespołowe

W konkursie możliwe jest współdziałanie twórców z rzemieślnikami, projektantami, osobami trzecimi pod warunkiem zachowania przez uczestnika składającego wniosek konkursowy całości autorskich praw majątkowych do koncepcji projektu i pozostałych elementów wchodzących w skład projektu. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za całość działań projektowych.

 

Jakie są wymagania odnośnie do twórców i twórczyń

Twórczynie i twórcy są zobowiązani przedstawić portfolio zawierające opis twórczości, wykonanych prac oraz techniki pracy z materiałem, która zostanie zastosowana w realizacji projektu. W przypadku realizacji zadania konkursowego wraz z zespołem powyższe dotyczy wszystkich twórców.

 

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursu Więcej światła jest zaprojektowanie kandelabru, rozumianego jako funkcjonalny obiekt sztuki użytkowej. Kandelabr ma być przeznaczony do wnętrz. Może wykorzystywać różne źródła światła, w tym świece. Dzieło powinno spełniać kryteria bezpiecznego użytkowania. Dobór materiałów i technik wykonania jest dowolny. Kolorystyka, wymiary oraz waga obiektu powinny wynikać z koncepcji artysty oraz pozwalać na użytkowanie dzieła. Projekt ma dotyczyć dzieła, które wcześniej nie było prezentowane publicznie i nie otrzymało żadnych nagród.

 

Jak zgłosić się do konkursu

Warunkiem udziału w konkursie Więcej światła jest zgłoszenie projektu przez uczestnika. Zgłoszenia dokonuje uczestnik, który jest pomysłodawcą projektu i będzie odpowiedzialny za jego realizację, promocję i rozliczenie. Jeśli wykonanie zadania projektowego wymaga współpracy z innymi twórcami, uczestnik przedstawia w opisie projektu wkład każdego z nich. Zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie i wysłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Rodziny Staraków pod adresem: https://starakfoundation.org/pl/wiecejswiatla/formularz

 

Ile projektów można zgłosić

W ramach dokonywanego zgłoszenia każdy z uczestników może zgłosić jeden projekt. W przypadku zgłoszenia większej liczby projektów, o dopuszczeniu do procedury konkursowej będzie decydować kolejność zgłoszeń. Dana osoba może brać udział tylko w jednym projekcie zgłoszonym do konkursu.

 

Etapy konkursu

Konkurs jest trzyetapowy.

 

Na I etapie konkursu zadaniem uczestnika jest przedstawienie projektu będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe wraz z opisem, budżetem i dokumentacją ilustrującą obiekt. W ramach I etapu konkursu, spośród wniosków pozytywnie ocenionych podczas oceny formalnej, wybierane są nie więcej niż trzy projekty, które przechodzą do II etapu konkursu.

 

Na II etapie konkursu finaliści zobowiązani są do stworzenia modelu obiektu opisanego we wniosku projektowym na zasadach i w terminach wskazanych w regulaminie. Spośród finalistów wyłaniany jest laureat.

 

Na III etapie konkursu laureat jest zobowiązany do wykonania obiektu zgodnie z przedstawionym we wniosku projektem, budżetem i harmonogramem oraz do wspierania jego promocji. Kapituła Programowa może wyrazić zgodę na ewentualne modyfikacje projektu z inicjatywy laureata konkursu.

 

Finansowanie

Finansujący zapewnia wyłonionym na II etapie konkursu finalistom środki na realizację modelu w kwocie nie przekraczającej 10 000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych).

 

Na III etapie konkursu finansujący finansuje wskazany przez Kapitułę Programową do realizacji projekt, zgodnie z przedstawionym we wniosku budżetem, zapewniając laureatowi na czas tworzenia obiektu stypendium w kwocie 7 000 zł (słownie: siedmiu tysięcy złotych).

 

Po wykonaniu i przekazaniu obiektu, finansujący przyznaje laureatowi nagrodę w wysokości 20 000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia sesji wizerunkowej i przedmiotowej zgodnie z zapisami zawartymi w regulaminie konkursu. Kwoty, o których mowa powyżej stanowią kwoty netto.

 

Kwota budżetu na realizację obiektu

Budżet przeznaczony na realizację obiektu przez laureata nie jest określony przez finansującego. Będzie on podlegał ocenie przez Kapitułę Programową na podstawie kryteriów merytorycznych na I etapie konkursu. Ostateczną decyzję o przyznaniu finansowania podejmie finansujący na podstawie rekomendacji Kapituły Programowej.

 

Finansujący, na podstawie rekomendacji Kapituły Programowej, może podjąć indywidualne decyzje co do korekty budżetu projektu przedstawionego przez uczestnika i przyznać finansowanie w kwocie innej niż wnioskowane w budżecie przedstawionym we wniosku. Finansujący zastrzega możliwość odstąpienia od wyboru któregokolwiek projektu w przypadku braku spełnienia kryterium możliwości realizacyjnej projektu w dostatecznym stopniu.

 

Kryteria oceny formalnej

 1. projekt został zgłoszony za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Fundacji Rodziny Staraków, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 roku;
 2. projekt został zgłoszony przez uczestnika, któremu przysługują w całości autorskie prawa majątkowe do koncepcji projektu i pozostałych elementów wchodzących w skład projektu;
 3. wniosek zawiera wszystkie dane wymagane formularzem konkursowym dotyczące uczestnika oraz członków zespołu, opis projektu wraz z dokumentacją ilustrującą obiekt, budżetem i harmonogramem;
 4. projekt zakłada zrealizowanie modelu do 15 września 2023 roku oraz obiektu do 30 listopada 2023 roku wraz z dostarczeniem pod adres wskazany w regulaminie;
 5. projekt zawiera czytelną i prawidłową kalkulację kosztów (budżet).

 

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej I etapu konkursu

 1. Spójność koncepcji projektu. Zaprezentowanie pomysłu dzieła jako całościowej odpowiedzi na zadanie konkursowe, nawiązującego do tytułu Konkursu i jego założeń, opartego na refleksji nad procesem tworzenia i wytwarzania jednocześnie.
 2. Wykonalność projektu. Potencjał realizacyjny Projektu oraz przedstawienie w dokumentacji niezbędnej informacji o jego funkcjonalności. Opis wszystkich etapów tworzenia wraz ze wskazaniem na twórców za nie odpowiedzialnych.
 3. Oryginalność podejścia. Kreatywne oraz nieszablonowe podejście do realizowanego Projektu zarówno w odniesieniu do zaproponowanej koncepcji dzieła, jak i eksperymentalnych rozwiązań z zakresu zastosowania materiałów i technik tworzenia.
 4. Jakość i kompletność dokumentacji. Staranność i kompletność przygotowania dokumentacji konkursowej.
 5. Ocena portfolio. Ocena doświadczenia twórczyń i twórców w zakresie pracy projektowej i z materiałem.
 6. Klarowny harmonogram oraz adekwatność budżetu.

 

Kryteria oceny merytorycznej II etapu konkursu

Modele oceniane są przez Kapitułę Programową, która rekomenduje do dofinansowania wykonanie obiektu przez laureata w oparciu o kryteria artystyczne i realizacyjne oraz możliwości najbardziej wiernego przełożenia modelu w docelowy obiekt. Kapituła Programowa w porozumieniu z laureatem może sfinansować realizację finalnego obiektu w skali docelowej lub innej skali, a także w większej liczbie egzemplarzy.

 

Harmonogram konkursu

 • 30 czerwca 2023 – wypełnienie i wysłanie internetowego formularza zgłoszeniowego
 • 31 lipca 2023 – Kapituła Programowa wyłania Finalistów konkursu
 • 15 września 2023 – Finaliści zobowiązani są do wykonania i dostarczenia modelu obiektu
 • 30 września 2023 – Kapituła Programowa wyłania laureata konkursu
 • 30 listopada 2023 – Laureat jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia obiektu

 

 

Więcej szczegółów w Regulaminie konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności

PL

EN

Fundacja w social media